نوشته بهلول بر دیوار قصر هارون  چاپ
تاریخ : یکشنبه 26 دی‌ماه سال 1389

نوشته بهلول بر دیوار قصر هارون

حکایت بسیار

نوشته بهلول بر دیوار قصر هارون هارون الرشید برای گردش و سرکشی به طرف ساختمان های جدید خود رفت. در کنار یکی از قصرها به ...